Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: €0.00

Algemene voorwaarden Like the Runway website

1. INLEIDING

Dit document (samen met alle documenten die hierin worden vermeld) zet de voorwaarden uiteen die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en op de aankoop van producten via deze website (hierna te noemen de “voorwaarden”). We verzoeken u de voorwaarden te lezen alvorens u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken of een bestelling via deze website te plaatsen, stemt u ermee in aan deze voorwaarden te zijn gebonden. Indien u niet met alle voorwaarden akkoord gaat, gebruik deze

website dan niet. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid ze regelmatig te lezen, daar de voorwaarden van toepassing zullen zijn die gelden op het moment dat u de website gebruikt of op het moment dat het contract (zoals hierna uiteen wordt gezet) tot stand komt.

2. ONZE GEGEVENS

Deze website handelt onder de naam Like the Runway, een Nederlands bedrijf gevestigd te Langevelderweg 115, 2211 AG Noordwijkerhout, Nederland, geregistreerd bij de KvK, nummer 62523120, met btw-nr. NL 183188342B01 .

3. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

De informatie en persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met de Privacyverklaring worden verwerkt. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van deze informatie en gegevens en verklaart u dat alle door u verstrekte informatie en gegevens waar en accuraat zijn.

4. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Door deze website te gebruiken en/of bestellingen via deze website te plaatsen, verbindt u zich
ertoe:
1. Deze website alleen te gebruiken om rechtmatige inlichtingen in te winnen of bestellingen te plaatsen.
2. Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien we redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om de bestelling te annuleren en de betreffende instanties te informeren.
3. Ons een correct en accuraat e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen. Tevens geeft u ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen in het geval dit noodzakelijk mocht zijn (zie onze Privacyverklaring). Indien u ons niet alle informatie geeft die wij nodig hebben, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om uw bestelling af te handelen. Door een bestelling via de website te plaatsen, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u wettelijk bekwaam bent om een bindend contract af te sluiten.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

De goederen die op deze website worden aangeboden zijn alleen beschikbaar om naar het grondgebied van Nederland te worden verzonden.

6. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

De informatie die in de Voorwaarden wordt verschaft en de gegevens op deze website, vormen geen aanbod voor verkoop maar een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Er zal geen contract tussen u en ons bestaan met betrekking tot eender welk product totdat uw bestelling uitdrukkelijk door ons is geaccepteerd. Indien wij uw aanbod niet accepteren en er al een bedrag van uw rekening is afgeschreven, zal dit volledig worden gerestitueerd. Om een bestelling te plaatsen, dient u het online bestelproces te volgen en te klikken op “Betaling autoriseren”. Hierna ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling (de “Orderbevestiging”). Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd, want uw bestelling is een aanbod van u aan ons om één of meer producten van ons te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan onze acceptatie, en we bevestigen u deze acceptatie door u een e-mail te sturen waarin we bevestigen dat het product is verzonden (de “verzendbevestiging”). Het contract voor de aankoop van een product tussen ons (“contract”) komt alleen tot stand wanneer we u de verzendbevestiging sturen.
Het contract heeft uitsluitend betrekking op de producten die in de verzendbevestiging worden vermeld. We zijn niet gebonden aan de levering van enige andere producten die mogelijkerwijs deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van deze producten in een afzonderlijke verzendbevestiging is bevestigd.

7. WEIGERING VAN BESTELLING

We behouden ons het recht voor om te allen tijde producten van deze website te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze website te verwijderen of te bewerken. Hoewel we alles in het werk stellen om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor we de verwerking van een bestelling moeten weigeren nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd. We behouden ons het recht voor om dit te allen tijde naar eigen goeddunken te doen. We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor het verwijderen van een product van deze website, ongeacht of het al dan niet is verkocht, noch voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van deze website of voor het weigeren of accepteren van een bestelling nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd.

8. LEVERING

We streven ernaar om uw bestellingen van het (de) product(en) vermeld in de verzendbevestiging te voldoen op de leverdatum die in de betreffende verzendbevestiging is aangegeven of, als er geen geschatte leverdatum is opgegeven. Vertragingen kunnen zich echter om een van de volgende redenen voordoen:
onvoorziene omstandigheden

Indien wij om welke reden dan ook de leverdatum niet kunnen halen, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum vast te stellen of om de bestelling met volledige restitutie van het betaalde bedrag te annuleren. Houd er rekening mee dat wij niet op zondag leveren. Onderhavige voorwaarden in aanmerking genomen, wordt verstaan dat de “levering” heeft plaatsgevonden of dat de bestelling is afgeleverd op het moment dat op het overeengekomen leveradres voor ontvangst wordt getekend.

9. RISICO EN EIGENDOM

Het risico van de producten is vanaf het moment van levering uw verantwoordelijkheid. Het eigendom van de producten gaat alleen op u over wanneer we volledige betaling van alle verschuldigde bedragen voor de producten hebben ontvangen, inclusief leveringskosten.

10. RUILEN/RETOURBELEID

10.1 Wettelijk recht om uw aankoop te annuleren

In overeenstemming met de toepasselijke voorschriften mag u, indien u het contract als consument aangaat, het contract te allen tijde annuleren binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de datum van levering. In dit geval wordt de prijs die voor deze producten betaald werd aan u gerestitueerd. Directe kosten voor het retourneren van de producten zijn voor uw rekening. In geval van retournering, wordt het bedrag dat voor de geretourneerde producten is betaald aan u gerestitueerd. Uw recht op annulering van het Contract geldt uitsluitend voor producten die in dezelfde staat geretourneerd worden als waarin ze werden ontvangen. Gelieve het artikel te retourneren in of met de originele verpakking. Tevens moet u alle originele dozen, labels, instructies/documenten en verpakkingsmaterialen bij het retourproduct insluiten. Er vindt geen terugbetaling plaats indien het product na opening van het pakket werd gebruikt of is beschadigd. Om die reden dient u voorzichtig met de producten om te gaan zolang ze in uw bezit zijn. We zullen het geretourneerde product volledig controleren en informeren u dan over uw recht op restitutie (indien van toepassing). We zullen de restitutie zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 dagen na uw annulering. Terugbetalingen vinden plaats onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen voor betaling is gebruikt. In geval van twijfel kunt u contact met ons opnemen door middel van het webformulier of op telefoonnummer 06 334 339 81.

10.2 Retournering van gebrekkige producten

In het geval u op het moment van levering oordeelt dat het product niet overeenstemt met de bepalingen van het contract, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via ons webformulier en ons de productgegevens en de schade meedelen. Tevens kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 06 334 339 81. U zult dan instructies van ons krijgen. Na ontvangst zullen we het product grondig controleren en u binnen een redelijke termijn per email inlichten over uw recht op restitutie. De restitutie zal zo snel mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de datum waarop we u een e-mail sturen om te bevestigen dat u recht hebt op terugbetaling van het gebrekkige product. In het geval er gebreken bestaan, zullen defecte producten volledig worden gerestitueerd, inclusief restitutie van verzendkosten die u hebt gemaakt om het product te ontvangen. De terugbetaling gebeurt altijd via hetzelfde betaalmiddel als dat u gebruikte om te betalen. Deze bepaling is niet van invloed op uw wettelijke rechten die voortvloeien uit de geldende voorschriften.

10.3 Ruilen

Artikelen kunnen helaas niet worden geruild. De artikelen zijn speciaal voor u in uw confectiemaat geproduceerd.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

Tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot producten die via onze website zijn aangeschaft strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product. Onverminderd bovenstaande, is onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de volgende gevallen niet uitgesloten of beperkt: 1. voor overlijden of persoonlijk letsel;
2. voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
3. voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; of
4. voor enige kwesties waarvoor het illegaal of onwettig voor ons zou zijn om onze
aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of daartoe een poging te ondernemen.
Niettegenstaande het gestelde in de bovenstaande paragraaf en voor zover wettelijk toegestaan, en tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor het volgende, ongeacht hun oorsprong:
(i) verlies van inkomsten of opbrengst;
(ii) zakelijk verlies;
(iii) verlies van winsten of contracten;
(iv) verlies van verwachte besparingen;
(v) verlies van gegevens; en
(vi) verspilling van beheer- of kantoortijd.
Vanwege het open karakter van deze website en de kans op fouten in de opslag en transmissie van digitale informatie, geven we geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van informatie die is verzonden naar of verkregen van deze website, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld op deze website.

Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze website zijn vermeld, worden “als zodanig” geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins. Voor zover wettelijk toegestaan, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijzen we alle andere garanties van welke aard ook af. De bepalingen van deze clausule laten uw wettelijke rechten als consument en/of gebruiker, of uw recht op annulering van het contract, onverlet.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat elk auteursrecht, alle handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake van elk materiaal of inhoud als onderdeel van de website, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als u hier van ons of van onze licentiegevers uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen. Dit belet u niet om deze website indien nodig te gebruiken om een kopie van de informatie van uw bestelling of contractgegevens te maken.

13. VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE COMPUTERAANVALLEN

U mag geen ongepast gebruik maken van deze website door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot deze website, de server waarop deze site is gevestigd of enige andere server, computer of database die betrekking heeft op onze website. U stemt ermee in deze website niet aan te vallen via een denial-of-serviceaanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Het niet naleven van deze bepaling wordt beschouwd als een overtreding van de toepasselijke voorschriften. We zullen elke niet-naleving van dit voorschrift aan de desbetreffende rechtshandhavingsautoriteit melden en met de bevoegde autoriteiten samenwerken om de identiteit van de aanvaller te achterhalen. In het geval van niet-naleving van deze clausule zal uw recht om deze website te gebruiken onmiddellijk worden opgeheven. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van een denial-of-service-aanval, virus of enige andere software of materiaal dat technologisch schadelijk of nadelig is voor uw computer, IT-uitrusting, data of materiaal als gevolg van het gebruik van deze website of het downloaden van inhoud ervan of van websites waarnaar deze site doorverwijst.

14. LINKS OP ONZE WEBSITE

Onze website kan links naar andere websites en materiaal van derden bevatten; deze links worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze websites of materiaal. We accepteren daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze links.

15. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

De toepasselijke regelgeving vereist dat bepaalde informatie of communicatie die we u sturen schriftelijk moet zijn. Door het gebruik van deze website aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvindt. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere communicatie die we u op elektronische wijze doen toekomen, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te gebeuren. Deze bepaling laat uw wettelijke rechten onverlet.

16. MEDEDELINGEN

Alle mededelingen die u ons doet, dienen bij voorkeur via ons contactformulier plaats te vinden. Overeenkomstig hetgeen bepaald in clausule 15 hierboven en tenzij anders vermeld, kunnen we u mededelingen sturen naar het e-mailadres of postadres dat u ons bij het plaatsen van een bestelling heeft verstrekt. Mededelingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren verricht onmiddellijk nadat ze op onze website zijn geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om te bewijzen dat een kennisgeving is gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in geval van een e-mail, een dergelijke e-mail is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons, evenals voor onze respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. U mag een contract of de rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien niet overdragen, toewijzen of toevertrouwen, of op enige andere wijze afstaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen een contract of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien voor ons te allen tijde overdragen, toewijzen, toevertrouwen of uitbesteden of op enigerlei andere wijze afstaan tijdens de geldigheidsduur van het contract. Om twijfel te voorkomen, vermelden we hier dat een dergelijke overdracht, cessie, vervreemding of andere afstand geen afbreuk zal doen aan uw wettelijke rechten als consument of op enigerlei manier de uitdrukkelijke en stilzwijgende waarborgen of garanties die we u hebben kunnen geven annuleren, beperken of begrenzen.

18. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of het vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een contract als dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle

liggen (“overmachtsituatie”). Een overmachtsituatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die redelijkerwijs buiten onze controle ligt en bestaat in het bijzonder (zonder beperking) uit het volgende:
1. Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties.

2. Burgerlijke ongeregeldheden, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.
3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil.
4. Onmogelijkheid tot het gebruik van transport per trein, boot, vliegtuig, wegvoertuig of andere openbare of particuliere transportmiddelen.

5. Onmogelijkheid tot het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.
6. Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege.
7. Een staking, fout of ongeluk bij een transportbedrijf, postbedrijf of ander relevant bedrijf.
Onze prestaties uit hoofde van een contract worden voor de periode dat de overmachtsituatie aanhoudt opgeschort en wij zijn gerechtigd de tijd voor het leveren van de prestaties voor de duur van deze periode te verlengen. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de overmachtsituatie te beëindigen of een oplossing te vinden om onze verplichtingen ondanks de overmachtsituatie volgens het contract uit te voeren.

19. AFSTAND VAN RECHT

Indien we er op enig moment tijdens de looptijd van een contract niet in slagen om volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen uit hoofde van het contract of van deze voorwaarden, en/of als we er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens het contract of voorwaarden zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand of beperking van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en bent u niet ontheven van uw verplichtingen tot nakoming. Afstand door ons van het eisen van nakoming impliceert geen afstand van een later verzuim dat uit het contract of de voorwaarden voortvloeit. Afstand door ons van deze voorwaarden of van de rechten of rechtshandelingen die voortvloeien uit het contract, is niet geldig tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het om dergelijke afstand gaat en dat deze schriftelijk aan u kenbaar is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de paragraaf over mededelingen hierboven.

20. SCHEIDBAARHEID

Als een van deze voorwaarden of een van de bepalingen van een contract door een bevoegde instantie in enige mate ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan zal een dergelijke voorwaarde of bepaling voor die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden en bepalingen, die geldig blijven voor zover bij wet is toegestaan.

21. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden en elk document waarnaar in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt verwezen, belichamen de hele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van een contract en vervangen enige voorafgaande overeenkomst, afspraak of regeling tussen u en ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
Zowel u als wij erkennen dat, door dit contract af te sluiten, u noch wij een beroep hebben gedaan op enige verklaring, garantie of belofte die door de andere partij is gegeven of die kan worden geïmpliceerd uit iets wat is gezegd of opgeschreven tijdens onderhandelingen tussen u en ons voorafgaand aan een dergelijk contract, behalve als dit in deze voorwaarden uitdrukkelijk is vermeld. Noch u noch wij zullen een rechtsmiddel gebruiken met betrekking tot een onware verklaring die voorafgaand aan de datum van een contract door de andere partij is geuit, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is geuit) en het enige rechtsmiddel van de andere partij zal contractbreuk zijn, zoals voorzien in deze voorwaarden.

22. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE VERANDEREN

Wij hebben het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. U bent gebonden aan het beleid en de Voorwaarden die op het moment dat u deze website gebruikt of producten bij ons bestelt van kracht zijn, tenzij een verandering van dit beleid, voorwaarden of Privacyverklaring bij wet of door een overheidsinstantie wordt vereist, in welk geval de veranderingen ook van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

Het gebruik van onze website en de contracten voor de aankoop van producten via deze website vallen onder de Nederlandse wetgeving. Indien u als consument een contract aangaat, zal niets in deze clausule uw wettelijke rechten als zodanig beïnvloeden.

24. FEEDBACK

Wij stellen uw suggesties en feedback op prijs. Stuur ons uw feedback en opmerkingen via het contactformulier.
_